Yunus
Editör
27 Haziran 2023 1665

Anlamlı İngilizce Sözler

Sizi anlamlandıracak gününüze gün katacak Türkçe anlamlı İngilizce sözler mi arıyorsunuz? İşte ünlü düşünür, sanatçıların söylemiş oldukları sözler...

En Anlamlı İngilizce Sözler

"Life can be much broader once you discover one simple fact: Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it… Once you learn that, you'll never be the same again." - Steve Jobs (Hayat, bir basit gerçeği keşfettiğinizde çok daha geniş olabilir: Etrafınızdaki her şey, hayat dediğiniz şey, sizden daha zeki olmayan insanlar tarafından oluşturuldu. Ve onu değiştirebilirsiniz, etkileyebilirsiniz... Bir kez bunu öğrendiğinizde, bir daha asla aynı olmayacaksınız.)

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving." - Albert Einstein (Hayat, bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz.)

"What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say." - Ralph Waldo Emerson (Yaptıklarınız o kadar yüksek sesle konuşur ki, söylediklerinizi duyamam.)

"I have never let my schooling interfere with my education." - Mark Twain (Okulumun eğitimimle çakışmasına izin vermedim.)

"If you can't yet do great things, do small things in a great way." - Napoleon Hill (Henüz büyük şeyler yapamıyorsanız, küçük şeyleri harika bir şekilde yapın.)

"If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse." - Jim Rohn (Gerçekten bir şey yapmak isterseniz, bir yol bulursunuz. Eğer istemiyorsanız, bir bahane bulursunuz.)

"Be sure you put your feet in the right place, then stand firm." - Abraham Lincoln (Ayaklarınızı doğru yere koyduğunuzdan emin olun, sonra sıkı durun.)

"Live out of your imagination, not your history." - Stephen Covey (Hayal gücünüzden yaşayın, geçmişinizden değil.)

"Do not wait for the perfect time and place to enter, for you are already onstage." - Unknown (Mükemmel zaman ve yere girmeyi beklemeyin, çünkü zaten sahnedesiniz.)

"The greater the difficulty, the more the glory in surmounting it." - Epicurus (Zorluk ne kadar büyükse, onun üstesinden gelmekteki zafer o kadar büyük olur.)

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
Popigram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
POPiGRAM

En Güzel İngilizce Sözler

"Don't look at your feet to see if you are doing it right. Just dance." - Anne Lamott (Doğru yapılıp yapılmadığını görmek için ayaklarına bakma. Sadece dans et.)

"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago." - Warren Buffet (Bugün birisi gölgeli bir yerde oturuyor çünkü birisi uzun zaman önce bir ağaç dikti.)

"True freedom is impossible without a mind made free by discipline." - Mortimer J. Adler (Disiplinle özgürleşen bir zihin olmadan gerçek özgürlük imkansızdır.)

"Rivers know this: there is no hurry. We shall get there someday." - A.A. Milne (Nehirler bunu bilir: Acele yok. Bir gün oraya varacağız.)

"There is a vitality, a life force, an energy, a quickening that is translated through you into action, and because there is only one of you in all time, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium and will be lost." - Martha Graham (Senin aracılığınla harekete dönüşen bir canlılık, bir yaşam gücü, bir enerji, bir hızlanma vardır ve tüm zamanlarda sadece bir tane sensin, bu ifade benzersizdir. Ve eğer onu engellersen, hiçbir başka aracılıkla var olmayacak ve kaybolacak.)

"Small is not just a stepping-stone. Small is a great destination itself." - Jason Fried (Küçük sadece bir basamak taşı değildir. Küçük, kendisi için harika bir varış noktasıdır.)

"He that can have patience can have what he will." - Benjamin Franklin (Sabreden istediğini elde edebilir.)

"The only one who can tell you 'you can't win' is you and you don't have to listen." - Jessica Ennis 'Seni "kazanamazsın" diyebilecek tek kişi sensin ve dinlemek zorunda değilsin.')

"Set your goals high, and don't stop till you get there." - Bo Jackson (Hedeflerini yüksek tut ve oraya varana kadar durma.)

"Take your victories, whatever they may be, cherish them, use them, but don't settle for them." - Mia Hamm (Zaferlerini, ne olursa olsun, değerini bil, onları kullan, ama onlarla yetinme.)

Başarılı Olmak İçin İngilizce Sözler

"When I believe in something, I’m like a dog with a bone." - Melissa McCarthy (Bir şeye inandığımda, kemikle bir köpek gibi olurum.)

"And the day came when the risk to remain tight in a bud was more painful than the risk it took to blossom." - Anaïs Nin (Ve o gün geldiğinde, tomurcukta sıkı sıkı kalmak, açılmak için alınan riskten daha acı vericiydi.)

"The standard you walk past is the standard you accept." - David Hurley (Geçtiğiniz standart, kabul ettiğiniz standarttır.)

"I've searched all the parks in all the cities and found no statues of committees." - Gilbert K. Chesterton (Tüm şehirlerdeki tüm parkları aradım ve komitelerin heykellerini bulamadım.)

"Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm." - Winston Churchill (Başarı, heves kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine tökezlemektir.)

"Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground." - Theodore Roosevelt (Gözlerinizi yıldızlarda, ayaklarınızı yerde tutun.)

"Do not stop thinking of life as an adventure. You have no security unless you can live bravely, excitingly, imaginatively; unless you can choose a challenge instead of competence." - Eleanor Roosevelt (Hayatı bir macera olarak düşünmeyi bırakma. Cesurca, heyecanla, hayal gücüyle yaşayamadığınız sürece güvende değilsiniz; yetenek yerine meydan okumayı seçmedikçe.)

"Perfection is not attainable. But if we chase perfection we can catch excellence." - Vince Lombardi (Mükemmellik elde edilemez. Ama eğer mükemmelliği kovalarsak, mükemmellikten daha iyi bir şey yakalayabiliriz.)

"Get a good idea and stay with it. Dog it, and work at it until it’s done right." - Walt Disney (İyi bir fikir bulun ve onunla kalın. Onu takip edin ve doğru yapılana kadar onun üzerinde çalışın.)

"Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence." - Helen Keller (Optimizm, başarıya götüren inançtır. Umut ve güven olmadan hiçbir şey yapılamaz.)

Komik İngilizce Sözler

"The elevator to success is out of order. You’ll have to use the stairs, one step at a time." - Joe Girard (Başarıya giden asansör bozuk. Adım adım merdivenleri kullanmanız gerekecek.)

"Be a positive energy trampoline – absorb what you need and rebound more back." - Dave Carolan (Pozitif bir enerji trambolini olun - ihtiyacınız olanı emin ve daha fazlasını geriye yansıtın.)

"People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily." - Zig Ziglar (İnsanlar genellikle motivasyonun kalıcı olmadığını söyler. İyi, banyo da kalıcı değildir - bu yüzden günlük olarak öneriyoruz.)

"Work until your bank account looks like a phone number." - Unknown (Banka hesabınız telefon numarası gibi görünene kadar çalışın.)

"I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying." - Oscar Wilde (O kadar akıllıyım ki bazen söylediğim hiçbir kelimeyi anlamıyorum.)

"People say nothing is impossible, but I do nothing every day." - Winnie the Pooh (İnsanlar hiçbir şeyin imkansız olmadığını söyler, ama ben her gün hiçbir şey yaparım.)

"Life is like a sewer… what you get out of it depends on what you put into it." - Tom Lehrer (Hayat bir lağım gibi... ondan ne alırsınız, ona ne koyduğunuza bağlıdır.)

"I always wanted to be somebody, but now I realise I should have been more specific." - Lily Tomlin (Her zaman biri olmak istedim, ama şimdi fark ediyorum ki daha spesifik olmalıydım.)

"Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships." - Michael Jordan (Yetenek oyunları kazanır, ama takım çalışması ve zeka şampiyonlukları kazanır.)

"Individual commitment to a group effort—that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work." - Vince Lombardi (Bir grubun çabasına bireysel bağlılık - bu, bir takımın, bir şirketin, bir toplumun, bir medeniyetin çalışmasını sağlayan şeydir.)

İngilizce Sözler Kısa

"He who conquers himself is the mightiest warrior." - Confucius (Kendini fetheden, en güçlü savaşçıdır.)

"Try not to become a man of success, but rather become a man of value." - Albert Einstein (Bir başarı adamı olmaya çalışmayın, değerli bir adam olun.)

"One man with courage makes a majority." - Andrew Jackson (Cesareti olan bir adam çoğunluğu oluşturur.)

"One secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes." - Benjamin Disraeli (Hayatta başarının bir sırrı, bir adamın fırsatı geldiğinde hazır olmasıdır.)

"A man who has committed a mistake and doesn’t correct it is committing another mistake." - Confucius (Bir hata yapan ve onu düzeltmeyen bir adam başka bir hataya düşmektedir.)

"The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way." - Dale Carnegie (Başarılı adam, hatalarından fayda sağlar ve farklı bir şekilde tekrar deneme yapar.)

"A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him." - David Brinkley (Bir başarılı adam, başkalarının üzerine attığı tuğlalarla sağlam bir temel inşa edebilen adamdır.)

"He is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has." - Epictetus (İyi bir adam, sahip olmadığı şeyler için üzülmez, sahip olduğu şeyler için sevinir.)

"You've got to get up every morning with determination if you're going to go to bed with satisfaction." - George Lorimer (Tatminle uyumak istiyorsanız her sabah kararlılıkla kalkmanız gerekiyor.)

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela (Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.)

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu